אסטרטגיית משאבי אנוש

מהי אסטרטגיית משאבי אנוש יעילה?
המטרה העיקרית של אסטרטגיית משאבי אנוש יעילה לארגון היא לשרת את החזון העסקי והאסטרטגיה, את הערך הפנימי של הארגון והערך החיצוני שהוא מביא ללקוחותיו ושותפיו.

תוצאות

עם השלמת יצירתה והטמעתה של אסטרטגיית משאבי אנוש יעילה נוצרות או מתקבעות בארגון 'תשתיות ארגוניות מאפשרות' המבססות קרקע יציבה לצמיחה כוללת ולאורך זמן – הן ברמה הארגונית והן ברמת ההון האנושי.

מה כוללת אסטרטגיית משאבי אנוש?

בבניית אסטרטגיית משאבי אנוש, חידודה ומיקודה, אנו עוסקים בנושאים הבאים, כולם או חלקם: 

  • מהו הרכב הנהלה הנדרש למימוש החזון העסקי והאסטרטגיה?
  • מיפוי תפקידי ניהול וכישורי מפתח
  • פרמטרים להערכה וכלי מדידה
  • מנגנון ותהליכי גיוס וקליטה
  • מבנה ארגוני
  • פיתוח ארגוני
  • פיתוח הנהגה
  • תכניות התפתחות ומסלולי קריירה

השיטה

גיבוש אסטרטגיית משאבי אנוש נעשה בחשיבה ותכנון משותף עם צוות משאבי האנוש וכולל גם עבודה עם ההנהלה הבכירה. ראשיתו של התהליך הוא באבחון מצב קיים וצרכים (Audit) שאנו מבצעות מול בעלי התפקידים הרלבנטיים בארגון. הממצאים שעלו באבחון וההמלצות הנגזרות מהם מוצגים להנהלת הארגון ומשאבי אנוש ועל בסיס ההמלצות שהתקבלו נבנות תוכניות פרטניות בכל אחד מן התחומים הנזכרים לעיל ונגזרים התהליכים, הכללים והמנגנונים הנלווים.
אנו מלוות את הארגון גם בתהליכי הביצוע וההוצאה לפועל ועד להטמעה מוצלחת של התוכניות בשטח.